ДОГОВІР ОФЕРТИ

дійсний від «11» червня 2021 року

до «18» вересня 2021 року (включно)
Цей Договір, в якому Громадська організація "ОДЕСЬКИЙ ДІЛОВИЙ КЛУБ" (65014, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Маразлієвська, будинок 2, офіс 5 А, код ЄДРПОУ 42885573), в особі Голови Казавчинського Д.Ю., що діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець»), з одного боку, та будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «Замовник»), з іншого боку, далі разом — «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали даний Договір (далі — «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуги шляхом допуску до участі у форумі, бронювання та пов'язаної з цим діяльності за допомогою інформаційно-комунікаційних систем.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2 Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов'язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.3 Здійснення бронювання або повної оплати вартості квитка для участі у форумі вважається беззастережним прийняттям умов, викладених в даному Договорі та вважається акцептом оферти, а особа, яка таким чином висловила свою згоду з цією пропозицією та уклала Договір, вважається Замовником.

1.4 Замовник акцептом цієї оферти також підтверджує, що він попереджений, розуміє та погоджується, що на будь-які правовідносини Сторін за даним Договором не поширюються норми законодавства про захист прав споживачів, зокрема Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. №1023-XII в чинній редакції із змінами та доповненнями, оскільки даний Договір регулює відносини пов'язані з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

1.5 Пропозиція (оферта), передбачена даним Договором, набирає чинності з моменту розміщення на веб-сторінці: https://obf.com.ua (надалі – сайт Виконавця) - і діє до моменту відкликання пропозиції (оферти) Виконавцем.

1.6 Виконавець вправі в будь-який час на свій розсуд змінювати будь-які умови пропозиції (оферти) в односторонньому порядку або відкликати її без попереднього узгодження з особою, якій ця пропозиція (оферта) була адресована.

1.7 У разі зміни Виконавцем умов пропозиції (оферти), нова редакція пропозиції (оферти) набуває чинності з моменту розміщення нової пропозиції (оферти) в мережі Інтернет, якщо інший термін не зазначений Виконавцем при такому розміщенні. Зміна умов оферти не спричиняє змін умов укладеного Сторонами Договору, якщо інше не передбачено Договором.

1.8 Після укладання Договору всі попередні переговори, попередні угоди і протоколи намірів, листування тощо, що стосуються правовідносин за Договором та передують за хронологією даті його укладання, втрачають юридичну силу, але можуть бути доказом намірів та волі Сторін щодо укладання Договору.

1.9 Виконавець має право за власним рішенням та на власний розсуд без погодження із Замовником залучати до виконання Договору будь-яких третіх осіб, за умови відповідальності Виконавця перед Замовником згідно Договору за дії та наслідки дій таких залучених третіх осіб щодо надання Послуг за Договором, як за власні дії Виконавця.2. ПРЕДМЕТ ДОВОГОРУ

2.1. На визначених даним Договором умовах Виконавець за плату надає, а Замовник споживає та оплачує послуги (надалі – «Послуги») з участі у форумі «ODESABUSINESSFORUM» (надалі – «Захід») особисто та/або співробітників, та/або представників Замовника (надалі – «Відвідувачі») на підставі отриманих Замовником вхідних квитків відповідної категорії учасників Заходу з правами учасників за такими білетами, зазначеними на веб-сайті: https://obf.com.ua (надалі – «сайт Виконавця»).

2.2. Місце та дата проведення форуму: 17 вересня 2021 року - концерт-хол «Сади Перемоги», вулиця Академічна, 28, Одеса, Одеська область, Україна;

2.3. Програма форуму формується на розсуд Виконавця та розміщується (публікується) на сайті Виконавця.

2.4. Програма форуму, зазначена у пункті 2.3. цього Договору, не є остаточною і може змінюватися (уточнюватися, доповнюватися тощо) Виконавцем на власний розсуд в будь-який час, інформація про що розміщується (публікується) на сайті Виконавця.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець зобов'язаний:

o з моменту укладення цього договору надіслати Замовнику електронною поштою квиток на Захід;

o інформувати Замовника про будь-які внесені зміни та доповнення щодо Заходу шляхом розміщення інформації про зміни на сайті Виконавця;

o не розголошувати будь-яку приватну інформацію Замовника та не надавати доступ до цієї інформації третім особам за винятком випадків, передбачених законодавством України;

o інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню послуг відповідно до цього Договору;

o нести відповідальність перед Замовником за якість, обсяг та своєчасність надання послуг третіми особами;

o повернути повну вартість квитка, у випадку, якщо Замовник до 18.08.2021 року (за 31 день) надіслав на адресу для листування Виконавця лист щодо відмови від участі у Заході та повернення сплачених Замовником коштів.3.2 Виконавець має право:

o вимагати від Замовника повної згоди з умовами оферти;

o залучати до виконання Договору будь-яких третіх осіб, за умови відповідальності Виконавця перед Замовником згідно Договору за дії та наслідки дій таких залучених третіх осіб щодо надання Послуг за Договором, як за власні дії Виконавця;

o в односторонньому порядку змінювати програму форуму, розміщуючи відповідні зміни на сайті Виконавця;

o вимикати та вмикати сайт Виконавця, проводити профілактичні роботи на сервері та іншому обладнанні, що задіяне в роботі сайту Виконавця, у зручний час, інформуючи про це Замовників на сайті Виконавця;

o залучити до надання послуг третіх осіб без додаткового погодження із Замовником;

o обробляти, використовувати, зберігати особисті дані Замовника відповідно до умов цього Договору;

o не надавати Послуг у разі виникнення форс-мажорних ситуацій передбачених розділом 9 цього Договору, без відшкодування витрат Замовника;

o припинити/обмежити продаж квитків на Захід, у випадку якщо кількість Відвідувачів, що знаходяться на території проведення Заходу, більша ніж можлива з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів приміщення або наповненістю приміщень понад 50 відсотків місць;

o в разі порушення громадського порядку Відвідувачем (Замовником, співробітником та/або представником Замовника)/ перешкоджання Відвідувачем нормальному перебігу Програми Заходу/створення Відвідувачем перешкод в отриманні послуг іншими Відвідувачами Заходу, видалити такого Відвідувача-порушника з місця проведення Заходу. Грошові кошти, сплачені Замовником, у випадку, зазначеному в цьому пункті, Замовнику не повертаються;

o здійснювати розсилку інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів на контактні дані Замовника. Внесенням оплати (частини оплати) за цим Договором Замовник підтверджує згоду Замовника на отримання інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів про товари/роботи/послуги, пропонованих Виконавцем та/або контрагентами Виконавця, а також інформації, що уточнює раніше розіслані Виконавцем матеріали.3.3 Замовник зобов'язаний:

o до моменту укладення цього Договору ознайомитися з умовами цього Договору та вартістю квитків на сайті Виконавця;

o прийняти умовами цієї Оферти;

o обрати варіант участі з тих, які запропоновані на сайті Виконавця, та здійснити оплату в повному обсязі;

o вказувати правдиву інформацію про необхідні дані під час укладання даного Договору. У разі коли Замовник відмовився надати необхідні дані, Виконавець має право відмовити в наданні Послуги;

o дотримуватись під час участі у Заході самостійно, зобов'язувати дотримуватись співробітників та/або представників норм чинного законодавства щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема Замовник забезпечує наявність у себе та/або співробітників, та/або представників вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, а також забезпечує додержання самостійно та/або співробітниками, та/або представниками фізичної дистанції між означеними особами та будь-якими іншими третіми особами не менше 1,5 м.3.4 Замовник має право:

o обирати спосіб оплати квитка (квитків) із запропонованих на сайті Виконавця;

o придбати квиток (квитки) на сайті Виконавця. Водночас Замовник визнає, що він повною мірою та беззастережно приймає умови цієї Оферти;

o відмовитись від участі в Заході не пізніше, ніж за 31 день до дати його проведення, тобто до 18.08.2021 року, надіслав на адресу для листування Виконавця лист щодо відмови від участі у Заході та повернення сплачених Замовником коштів.4. ЦІНА ДОГОВОУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна Договору дорівнює загальній вартості вхідних білетів, замовлених та сплачених Замовником на підставі рахунку, виставленого Виконавцем.

4.2 Загальна вартість Послуг дорівнює сумі цін всіх отриманих Замовником вхідних білетів відповідних категорій, визначених згідно сайту Виконавця та замовленню Замовника станом на дату відповідних замовлень Замовника, та фіксується у рахунках на оплату, виставлених Виконавцем за такими замовленнями.

4.3 Замовлення вхідних білетів здійснюється Замовником через Сайт Виконавця та формується компанією https://2event.com.

4.4 Спосіб оплати вхідних білетів Замовник має право обрати із запропонованих на сайті Виконавця.

4.5 Замовник зобов'язаний в повному обсязі здійснити оплату сформованого рахунку згідно п. 4.3 Договору.

4.6 Оплата Послуг за Договором здійснюється Замовником шляхом перерахування безготівкових грошових коштів за допомогою сайту Виконавця або безпосередньо через банк, або готівкою.

4.7 Усі оплати (розрахунки) за Договором здійснюються у національній валюті України – гривні.

4.8 Замовник до 18.06.2021 р. включно має право відмовитися від надання Послуг та отримати повернення сплачених Виконавцю коштів вартості Послуг за умови, що до зазначеної дати Замовник надіслав на адресу для листування Виконавця лист щодо відмови від участі у Заході та повернення сплачених Замовником коштів.Лист має містити банківські реквізити Замовника, достатні для здійснення Виконавцем такого платежу щодо повернення коштів. При дотриманні Замовником зазначених вимог Виконавець протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання належного листа від Замовника здійснює безготівковий платіж з повернення Замовнику сплачених ним грошових коштів вартості Послуг та разом з цим анулює отримані Замовником вхідні білети. Якщо лист Замовника має недоліки щодо відповідності зазначеним вимогам, строк повернення коштів Виконавцем подовжується на строк виправлення Замовником таких недоліків.5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА УМОВИ УЧАСТІ У ЗАХОДІ

5.1 Послуги з участі у Заході надаються Замовнику особисто, та/або співробітникам, та/або представникам Замовника за пред'явленням: вхідного білету у електронному виді або на паперовому носії (друкованому вигляді), документу що посвідчує особу такого Замовника, співробітника та/або представника Замовника, а також за наявністю вдягнутих засобів індивідуального захисту у відповідності до п. 5.5 Договору.

5.2 Послуги надаються Виконавцем у відповідності до умов проведення Заходу, зазначених на Сайті Виконавця.

5.3 Замовник власними силами та за власний рахунок забезпечує явку власного співробітника та/або представника до участі у Заході. У разі неявки співробітника та/або представника Замовника Послуги вважаються сплаченими Замовником та наданими Виконавцем у повному обсязі.

5.4 Замовник не має права здійснювати будь-яким чином відчуження вхідних білетів та/або передавати право участі у Заході будь-яким іншим особам; заміна особи чи зміна відомостей щодо співробітника та/або представника Замовника, які мають право на участь у Заході на підставі отриманих Замовником вхідних білетів, відбувається за додатковим погодженням Сторін через електронне листування Сторін.

5.5 Замовник забезпечує дотримання під час участі у Заході власними співробітниками та/або представниками норм чинного законодавства щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема Замовник забезпечує наявність у власних співробітників та/або представників вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, а також забезпечує додержання власними співробітниками та/або представниками фізичної дистанції між означеними особами та будь-якими іншими третіми особами не менше 1,5 м.6. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1 Договір вважається укладеним з моменту акцепту оферти шляхом здійснення Замовником оплати Послуг за Договором, та діє до 18.09.2021 р. включно, а в частині окремих зобов'язань Сторін, прямо визначених Договором, – до спливу строків, передбачених Договором щодо таких зобов'язань.

6.2 Договір може бути припинений достроково виключно на умовах передбачених цим Договором та/або за додатковою згодою Сторін, що досягнена відповідно до Договору, зокрема шляхом укладання ними відповідної додаткової угоди, а також в інших випадках на підставах, в порядку строки, визначені чинним законодавством України, без права одностороннього розірвання чи відмови від Договору будь-якою Стороною.7. ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

7.1. Замовник забезпечує та гарантує Виконавцю отримання добровільної згоди на обробку персональних даних від власних співпрацівників та/або представників (у тому числі, але не виключно, будь-якої інформації щодо прізвища, власного імені, по-батькові, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податку, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів стаціонарного, мобільного телефонного зв'язку, адрес електронної пошти, акаунтів на будь-яких сайтах в мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах тощо) для передачі означених персональних даних Виконавцеві та/або залученим Виконавцем до виконання Договору третім особам, виключно з метою виконання Договору, розширення кола споживачів Послуг та оцінки впливу даних Послуг на діяльність Виконавця, захисту прав та інтересів Сторін, які можуть бути порушені, в зв'язку з встановленням правовідносин між Сторонами, додержання стандартів бухгалтерського обліку, податкового, господарського, цивільного, адміністративного законодавства, а також забезпечує наявність згоди та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо отримання та обробки Виконавцем персональних даних співробітників та/або представників Замовника, наданих з зазначеною вище метою протягом строку дії Договору. Зазначена вище згода на обробку персональних даних надається на строк та діє протягом строку дії Договору та трьох років після його припинення.

7.2. Замовник укладанням Договору засвідчує, що він дає свою однозначну згоду на можливість фото, аудіо- та відео-фіксування Виконавцем Заходу, у тому числі співробітників та/або представників Замовника, що беруть участь у Заході, з метою подальшого використання (у тому числі поширенні) отриманих фото, аудіо- та/або відео-матеріалів Виконавцем протягом необмеженого строку у часі та без будь-якого обмеження за територією використання таких матеріалів. Замовник забезпечує наявність зазначеної згоди співробітників та/або представників Замовника, що беруть участь у Заході, та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо отримання та використання Виконавцем такого фото, аудіо- та відео-фіксування Виконавцем Заходу, у тому числі співробітників та/або представників Замовника, що беруть участь у Заході.

7.3. Жодна із Сторін не має права здійснювати заміну Сторони у Договорі, відступлення прав вимоги, переведення боргу з Договором або будь-якими з зобов'язань за Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. Будь-яке забезпечення за участі третьої особи (порука, гарантія, застава тощо) щодо зобов'язань будь-якої із Сторін за цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони не допускається та є недійсним.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 У випадку невиконання (неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору.

8.2 У ході проведення Заходу Замовник забезпечує та несе відповідальність за наслідки будь-яких дій його співробітників та/або представників. Замовник гарантує, що у ході проведення Заходу жодний з його співробітників та/або представників, що беруть участь у Заході, не будуть здійснювати дії щодо:

o пошкодження території місця проведення Заходу або майна будь-яких третіх осіб та майна Виконавця;

o порушення громадського порядку та спокою будь-яких третіх осіб;

o недодержання вказівок Виконавця, наданих у ході проведення Заходу.

8.3 Сторони досягли згоди, що Виконавець в порядку оперативно-господарської санкції має право не допускати до участі у Заході співробітників та/або представників Замовника, що мають ознаки перебування у стані алкогольного чи іншого сп'яніння, а також видаляти таких осіб у ході проведення Заходу. Такий недопуск або видалення співробітників та/або представників Замовника не є підставою для визнання Замовником Послуг такими, що були надані неналежним чином або не у повному обсязі.

8.4 Сторони досягли згоди, що Виконавець в порядку оперативно-господарської санкції має право не допускати до участі у Заході, а також видаляти з Заходу співробітників та/або представників Замовника, які порушують передбачені п. 5.5 Договору вимоги щодо носіння під час участі у Заході належно вдягнутих засобів індивідуального захисту та дотримання належної дистанції або які мають ознаки хвороби (зокрема, нежить, кашель, підвищену температуру тіла, слабкість, підвищену втомленість, головний біль тощо).

8.5 Якщо внаслідок порушення Замовником п. 5.5 Договору Виконавця було притягнуто будь-якою третьою особою чи державою до адміністративної, кримінальної, цивільно-правової чи господарської відповідальності у вигляді штрафів чи інших санкцій

фінансового характеру, Замовник зобов'язаний в порядку штрафної господарської санкції повністю відшкодувати такі фінансові втрати Виконавцю не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання через електронне листування Сторін відповідної вимоги Виконавця із доданням документального підтвердження таких понесених Виконавцем витрат.

8.6 Сторони досягли згоди, що передбачені Договором повідомлення, претензії та/або інші вимоги Замовника щодо невиконання, неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або відповідальності за Договором надаються Замовником та приймаються Виконавцем до розгляду у разі їх надання Виконавцю у письмовій формі на його адресу для листування. При цьому строк розгляду та відповіді Виконавця щодо результатів розгляду зазначених повідомлень, претензії чи інших вимог Замовника складає 5 (п'ять) робочих днів з моменту такого їх отримання Виконавцем.

8.7 Сторони досягли згоди, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яке особисте майно Замовника, втрачене, пошкоджене або в інший спосіб повністю чи частково втрачене на Заході. У зазначених випадках власник втраченого майна має право (на власний розсуд) звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи для встановлення істини та притягнення до відповідальності винних осіб. Відвідувачі не повинні своїми діями, вчиненими через повну чи часткову втрату майна, порушувати нормальний хід Заходу, створювати будь-які складнощі/перешкоди/незручності для присутніх на Заході осіб, зокрема для розв'язання питань, пов'язаних із втраченим майном.

8.8 Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк розгляду та надання відповіді кожною із Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею пропозиції іншої Сторони складає 5 (п'ять) робочих днів з моменту отримання такої пропозиції.

8.9 У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.10 Виконавець не несе відповідальності у разі, якщо проведення Заходу стало неможливим у зв'язку із будь-якими обмеженнями з боку органів місцевого самоуправління, наглядових органів, органів судової влади, правоохоронних органів, або інших органів державної влади.9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов'язано з дією обставин непереборної сили – форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов'язань за Договором та/або обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму чи погроза їх вчинення, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

9.3. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов'язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше трьох наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.

9.4. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.

9.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію. Таке документальне підтвердження повинне бути надане іншій Стороні не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії (впливу) форс-мажорних обставин, якщо інший строк оформлення відповідного документу не визначено особою, що видає такий документ.

9.6. Строки виконання зобов'язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право ініціювати розірвання Договору без відшкодування збитків іншій Стороні.10. ІНШІ УМОВИ

10.1 Визнання недійсним будь-якої частини Договору (положення, умови, розділу тощо) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, не призводить до недійсності інших частин Договору, а також Договору в цілому, а правовідносини Сторін, що було врегульовано такою визнаною недійсною частиною Договору мають бути якнайшвидше протягом розумного строку урегульовані за додатковою угодою Сторін із поширенням на них до цього вимог чинного законодавства України та норм звичаїв ділового обороту та сталої підприємницької практики у відповідній та/або аналогічній сфері правовідносин.

10.2 Сторони шляхом підписання Договору засвідчують, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно виконання будь-якою із Сторін своїх зобов'язань за Договором, якщо інше не передбачено Договором, можливе шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді шляхом електронного листування Сторін. Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) вважаються врученими:

o у разі надсилання через електронне листування Сторін – в дату відправлення, за умови, що Сторона-відправник отримала відповідь або автоматичне повідомлення про доставку такого електронного відправлення, або якщо таке відправлене електронне відправлення чи додані до нього повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) в електронному вигляді зафіксовані та доступні до ознайомлення в інтерактивному інтерфейсі відповідного поштового агенту чи сервісу (служби) електронної пошти та електронних повідомлень, як надіслані на адресу електронної пошти Сторони отримувача, що збігається із визначеної згідно Договору адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача;

o у разі доставки нарочним, поштовим відправленням або з використанням служби кур'єрської доставки – в дату, вказану в підтверджені про вручення.

10.3 Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), що створюються та/або надсилаються в електронному вигляді через електронне листування Сторін, вважаються підписаними електронним підписом відповідної Сторони-відправника, ключем до якого є засоби автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до електронної пошти відповідної Сторони, що застосовується відповідно до правил, встановлених оператором (адміністратором) відповідної інформаційної системи сервісу електронної пошти, з використанням якої відповідною Стороною здійснюється створення та/або надання (відправлення) відповідного електронного повідомлення (відповіді) та кореспонденцій (документу чи файлу), за умови, що в їх тексті та/або супровідному повідомленні міститься інформація адресу електронної пошти відповідної Сторони-відправника, що збігається із передбаченою згідно Договору адресою електронної пошти відповідної Сторони, а таке електронне повідомлення (відповідь), кореспонденція (документ чи файл) надіслано на адресу електронної пошти відповідної Сторони-отримувача, що збігається із визначеною згідно Договору адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача.

10.4 Кожна із Сторін зобов'язується якнайшвидше протягом розумного строку, але у будь-якому випадку не пізніше 5 (п'яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про зміну власних реквізитів, у тому числі щодо адреси для листування та адреси електронної

пошти, що визначені згідно Договору, або самостійно нести ризики та наслідки порушення такого зобов'язання.

10.5 Жодна із Сторін не має права здійснювати заміну Сторони у Договорі, відступлення прав вимоги, переведення боргу за Договором або будь-якими з зобов'язань за Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. Будь-яке забезпечення за участі третьої особи (порука, гарантія, застава тощо) щодо зобов'язань будь-якої із Сторін за Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони не допускається та є недійсною.

10.6 З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.